Tathagat Varma

17 Haiku Decks

Untitled Haiku Deck

Untitled Haiku Deck

1 Slide41 Views

No Description
Untitled Haiku Deck

Untitled Haiku Deck

4 Slides71 Views8 Haifives

No Description
People in Agile

People in Agile

29 Slides178 Views

No Description