1 of 16

Slide Notes

DownloadGo Live

Tarefas MAGOSTO

Published on Nov 19, 2015

No Description

PRESENTATION OUTLINE

ENTAREFADOS CO MAGOSTO

PRODUCTO

REALIZAR PROGRAMAS E CARTEIS PARA A FESTA DO MAGOSTO

Partindo do estándar de aprendizaxe de Ciencias da Natureza de 4º nivel de E. P.:
"Planificar de forma autónoma e creativa actividades de ocio e tempo libre individuais e en grupo"

Relacionado cos seguintes estándares das áreas de:

 • Ciencias Sociais (B1.1.2, B1.2.1
 • Lingua Castelá (B1.1.1, B1.9.2)
 • Plástica (B1.1.2)

E COAS COMPETENCIAS:

 • Comunicación lingüística.
 • Aprender a aprender.
 • Conciencia social e cívica.
 • Sentido de iniciativa e espíritu emprendedor
 • Conciencia e expresión cultural.

ESPERANDO ACADAR:

 • Creatividade
 • Colaboración
 • Comunicación
 • Pensamento crítico
 • Responsabilidade

E TAMÉN

 • Saber: Coñecer a festa do magosto.
 • Saber facer: Producir textos para comunicar.
 • Saber ser: Valoración da propia produción e a dos compañeiros.

DESEÑANDO AS SEGUINTES ACTIVIDADES:

DE ENTRADA:

 • Activar ideas previas.
 • Introdución de "tablets".
 • Presentación de "APPs".

ACTIVIDADES DE DESENVOLVEMENTO

 • Debuxar os seus intereses con "Adobe Ideas"
 • Organizar, por grupos, a festa do magosto
 • Realización de programas e carteis

ACTIVIDADES DE PECHE:

 • Presentación dos carteis
 • Compartilos na "web"

O MESTRE ENCARGARASE DE:

 • Preparación
 • Motivación
 • Orientación
 • Dinamización
 • Avaliación

Traballo en pequeno grupo, definindo os roles de cada membro.
Marcar tempos para mellorar a eficiencia

EMPREGANDO AS SEGUINTES APPS

 • Adobe ideas
 • PicCollage

RECURSOS

 • Internet
 • A web do centro
 • Fotografías

TEMPORALIZACIÓN

 • Tres sesións semanais durante dúas semanas