1 of 37

Slide Notes

Kursmaterial framställt av Sanna Vestin, FARR, till seminarieserie i samarbete med Sensus studieförbund, oktober 2013. Uppdaterat 2014.

Statistiken som visas är från 31 december 2013 när inget annat sägs.
DownloadGo Live

Myter och fakta om asyl

Published on Nov 18, 2015

No Description

PRESENTATION OUTLINE

MYTER OCH FAKTA OM ASYL

FARR och SENSUS 2013/2014
Kursmaterial framställt av Sanna Vestin, FARR, till seminarieserie i samarbete med Sensus studieförbund, oktober 2013. Uppdaterat 2014.

Statistiken som visas är från 31 december 2013 när inget annat sägs.

SANT ELLER FALSKT?

Sverige är världens femtonde största flyktingmottagare.
Photo by tali.caspi

FALSKT!

Sverige är nr 28 - eller 44 om internflyktingar mfl ingår.
Källa UNHCR. Siffran 28 och de blå cirklarna på kartan syftar bara på flyktingar och asylsökande som fått stanna (men ännu inte kunnat bli medborgare).

Om vi räknar med alla slags flyktingar och andra inom UNHCR:s mandat, dvs asylsökande som inte fått beslut, nyss återvända, Internflyktingar och statslösa, så är Sverige bara nummer 44.

Om vi åter bara räknar flyktingar och asylsökande som fått stanna så är Sverige på elfte plats i förhållande till folkmängd, på 44:e plats i förhållande till yta - och på 59:e plats i förhållande till nationalinkomst.

SANT ELLER FALSKT?

Sverige är Europas fjärde största flyktingmottagare.
Photo by Niklas-B

SANT! Sverige är nummer fyra.

Frankrike, Tyskland och Storbritannien ligger före.
Källa UNHCR.
Frankrike, Tyskland och Storbritannien ligger före som största flyktingmottagare i Europa.

Bilden visar endast flyktingar och asylsökande som fått stanna (men ännu inte är medborgare).

Om asylsökande som inte fått beslut räknas med så ligger Sverige på tredje plats efter Tyskland och Frankrike.

SANT ELLER FALSKT?

Ökad invandring de senaste åren består främst av arbetskraft.
Photo by Ding Zhou

SANT! Arbetskraftsinvandring och rörlighet inom EU.
Källa SCB.
Den ökade invandringen beror främst på arbetskraftsinvandring - och ökad rörlighet inom EU.

Stapeldiagrammet visar folkbokförda, det vill säga lagligt bosatta minst ett år. Observera att svenskar ingår.

SANT ELLER FALSKT?

Bland utrikes födda är Irak vanligaste födelseland.
Photo by Funky Tee

FALSKT!

Finland leder med 11 procent av invandrarna. 7 procent är födda i Irak.
Källa SCB.

Finland leder fortfarande, med ca 11 procent. Men Irak är andra land, med ca 7 procent. Mer än hälften av invandrarna är födda i Europa.

Diagrammet är från 31 dec 2012 och avser folkbokförda, det vill säga lagligt bosatta minst ett år.

SANT ELLER FALSKT?

2012 invandrade ca 100.000. Största gruppen var syrier.
Photo by staxnet

FALSKT! Största nationalitet var svenskar.
Källa SCB.

Siffran 100.000 stämmer, men den största nationaliteten var svenskar.

År 2013 hade antalet syrier ökat till nästan 12.000, men återvändande svenskar var förstås fortfarande många fler.

Vilket land som ligger tvåa varierar. År 2010-2011 var det somalier.

SANT ELLER FALSKT?

Ca en tredjedel av dem som söker asyl får uppehållstillstånd.
Photo by Ra Moyano

SANT! Det varierar, men de senaste åren ca en tredjedel.
Eget diagram byggt på data från Migrationsverket.

Endast personer som varit asylsökande finns med i diagrammet.

År 1993-94: Gruppbeslut om bosnier och om barn.

År 2006: En tillfällig övergångslag gav möjlighet till ny prövning för personer som fått avslag.

SANT ELLER FALSKT?

De flesta som får uppehållstillstånd får stanna av humanitära skäl.
Photo by SodanieChea

En betydligt mindre del får stanna av "synnerligen ömmande omständigheter".

FALSKT! De flesta asylsökande som får stanna anses ha skyddsskäl.
Eget diagram efter data från Migrationsverket.

De senaste fem åren fick 3,2 procent av de asylsökande stanna på grund av "synnerligen ömmande omständigheter".

Cirkeldiagrammet och den övre tabellen omfattar alla uppehållstillstånd, även tillfälliga, men INTE svenskar eller andra nordbor. Bland alla uppehållstillstånd är de ömmande omständigheterna ca 1 procent.

Den nedre tabellen innehåller endast asylsökande som fått uppehållstillstånd, uppdelade på skäl. Bland dem är de som fick stanna av ömmande omständigheter ca åtta procent.

SANT ELLER FALSKT?

En stor del av dem som har humanitära skäl är "apatiska barn".
Barnet på bilden har inget med texten att göra.
Photo by GenkiGenki

FALSKT!

Få blir apatiska. De flesta får stanna av andra skäl, t.ex. anknytning.
I maj 2013 bedömde Migrationsverket att det fanns 25-30 barn med uppgivenhetssyndrom bland de asylsökande.

Ömmande omständigheter för barn kan vara sjukdom, men även anpassning till Sverige efter mycket lång vistelsetid och andra skäl. I denna grupp finns även ensamkommande barn som inte kan utvisas för att de inte har anhöriga som kan ta emot i hemlandet. Många barnfamiljer som fått stanna av ömmande skäl är de vars första utvisningsbeslut preskriberats efter mycket lång tid.

SANT ELLER FALSKT?

En person som varit utsatt för tortyr får inte utvisas.

FALSKT!

Enligt lagen får ingen utvisas som RISKERAR tortyr...
Det som står i Utlänningslagen (och i flera internationella konventioner) är att ingen får skickas till ett land där personer RISKERAR ATT utsättas för tortyr.

Det avgörande är alltså en bedömning av den framtida risken. Vad man har varit med om ska vägas in, men anses inte som ett bevis i sig för att man riskerar tortyr på nytt.

... I FRAMTIDEN!

Ja, du är misshandlad. Men du kan inte bevisa att det händer igen.
Citaten kommer ur beslut om utvisning för personer som redan utsatts för tortyr eller förnedrande behandling eller bestraffning. De har inte klarat av att bevisa den framtida risken.

SANT ELLER FALSKT?

Den som vill ha asyl i Sverige måste först resa hit illegalt.
Photo by wili_hybrid

SANT!

Man måste vara här, men visum beviljas inte för att söka asyl.
Anhöriga och arbetskraftsinvandrare kan (och ska) söka uppehållstillstånd från utlandet. För att få asyl måste man tvärtom befinna sig i Sverige. Men det går inte att få inresevisum för att söka asyl. Det är därför så många kommer med smugglare.

Det händer att personer som söker asyl har rest in i Sverige med visum. Men då har visumet getts av något annat skäl. Den skyddsbehövande "hoppar av" för att istället söka asyl. På så vis är inresan ändå illegal genom att den sökande uppgav ett falskt skäl. För att få visum måste den sökande försäkra att hen tänker återvända.
Photo by wili_hybrid

SANT ELLER FALSKT?

Asylsökande får mindre än vanligt socialbidrag.
Photo by Bradley Wells

SANT!

Vuxna får ca 1800/månad, barn mellan 550 och 1500.
Vuxna ensamstående får 71 kr per dag om de bor ensamma på egen adress eller i Migrationsverkets boende. Vuxna sammanboende eller med ℅-adress eller som delar lägenhet privat får 61 kr per dag. Barn får 37 - 50 kr per dag beroende på ålder. Bidraget för barn halveras från tredje barnet. Boende i Migrationsverkets förläggningar är gratis.
Ca hälften ordnar eget boende, men det finns inget bidrag för detta.

Endast ca 20 % av de asylsökande tillåts arbeta legalt.

SANT ELLER FALSKT?

De flesta asylsökande visar inga ID-handlingar.
Photo by MikeSchinkel

FALSKT!

De flesta har id-handlingar men alla godkänns inte,
Det är sant att många inte visar id-handlingar omedelbart vid ansökan. Senare kan många skicka efter och visa olika id-handlingar. Men Sverige godkänner inte alla.

Exempelvis godkänner Sverige inga handlingar alls från Somalia. Alltså kan ingen från Somalia visa "giltig id-handling". Från en del länder godkänns bara vissa utvalda årgångar av handlingar.
Photo by Josh*m

NU BLIR DET DISKUSSION!

Det var fakta.

Är den svenska asylprocessen rättssäker?

Är den svenska asylprocessen rättssäker?

Har Sverige en generös flyktingpolitik?

Har Sverige en generös flyktingpolitik?

Har Sverige en human flyktingpolitik?

Har Sverige en human flyktingpolitik?

Måste Sverige ha en reglerad invandring?
Se Utlänningslagen, kapitel 2 och framåt.

Måste Sverige ha en reglerad invandring?

Måste Sverige ha en reglerad invandring?

Engagera dig - www.farr.se

Slut för idag - tack för idag!